Regulamin

§1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY REGULAMINU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 • zasady prowadzenia Sklepu;
 • zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną oraz korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu;
 • zasady prezentowania informacji na Stronach Internetowych Sklepu;
 • zasady składania Zamówień na Produkty;
 • zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientom, zasady płatności przez Klienta ceny sprzedaży Produktów;
 • uprawnienia Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta i obowiązki Sprzedającego;
 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji oraz procedurę reklamacyjną;
 • zasady ochrony danych osobowych Klienta;
 • informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta;
 • wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta lub Jednoosobowego przedsiębiorcę;
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:30 do 15:30 w następujący sposób:
 • telefonicznie pod nr: + 48 61 284 21 35;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@zywice24.pl;
 • poprzez Formularz kontaktowy Sklepu;
 • pisemnie pod adresem TR Solution Sp. z o.o., Dział Obsługi Klienta, ul. Komornicka 10, 62-052 Komorniki;
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.).

 2. Warunkiem koniecznym złożenia skutecznego Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację jego postanowień i zobowiązanie się Klienta do ich przestrzegania.

 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umów Sprzedaży zawartych od dnia 01.05. 2022 r. przez Klienta ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie.

 

§SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Pojęcia pisane z dużej litery w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
 • Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu;
 • Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Produktów;
 • Formularz Kontaktowy - funkcjonalność Strony internetowej, umożliwiająca Klientowi nawiązywanie kontaktu ze Sprzedającym w celu zadania pytań dotyczących Produktów;
 • Hasło - ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.
 • Klient:
 1. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta;
 3. Przedsiębiorca;
 • Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 września 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 • Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (stosownie do art. 221 Kodeksu Cywilnego);
 • Konto Klienta - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Klienta (w szczególności o złożonych Zamówieniach i reklamacjach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu;
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 • Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 • Produkt - każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z dokumentacją;
 • Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą;
 • Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą w Sklepie lub inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG;
 • CEIDG - ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (tj. z dnia 8 grudnia 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 2296 z późn. zm.);
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu;
 • Rejestracja - dobrowolna, jednorazowa procedura polegająca na utworzeniu indywidualnego Panelu Klienta w Sklepie (Konta Klienta), dokonana zgodnie z Regulaminem, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu;
 • Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Sprzedajacego, takie jak: powódź, wichura, pożary, trzęsienie ziemi, nadzwyczajne opady śniegu oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego w postaci strajków, wojny, rozruchów społecznych, a także inne zdarzenia zewnętrzne, których nie można było przewidzieć i których następstwom, mimo zachowania należytej staranności, nie można było zapobiec, powodujące niemożność wykonania przez Sprzedajacego zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży;
 • Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.tr-solution.pl, za pośrednictwem którego Klient może nabyć od Sprzedającego oferowane Produkty zawierając Umowę Sprzedaży;
 • Spółka lub Sprzedający – TR Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (kod: 62-052) przy ul. Komornickiej 10, NIP: 8943045894, REGON: 022131759, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 022131759, kapitał zakładowy w wysokości: 140.000,00 zł, numer rachunku bankowego: 02 1020 4027 0000 1102 1384 0790;
 • Strona Internetowa - serwis internetowy Sklepu dostępny pod adresem: https://www.tr-solution.pl;
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta przez złożenie i zaakceptowanie Zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem lub inny sposób przewidziany w Regulaminie;
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Pojęcia niezdefiniowane powyżej, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu.

 

§RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 • Formularz Kontaktowy;
 • Newsletter;
 • Poleć znajomemu;
 • Prowadzenie Konta Klienta.
 1. Usługi wskazane w §3 ust. 1 powyżej świadczone są 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 3. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedającego.

 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz Kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.

 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 6. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedającego. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 10. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedającemu Klientom wysłania przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Produktu. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Produkt mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Produkt. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Produktu. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.

 11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych Produktów znajomym Klienta.

 12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedającego, może ono zostać usunięte do 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania.

 14. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającego lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedający zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty e-mail;
 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronie Sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Klientem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Klienta. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.tr-solution.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 4. Po dokonaniu Rejestracji Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania zmierzające do wykorzystania Sklepu w celach innych niż określone w Regulaminie są zabronione.

 5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług, o których mowa w §3 Regulaminu z przyczyn technicznych na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.

 

§INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacje prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Wszystkie ceny Produktów podawane są przez Sprzedającego w złotych polskich i wyrażone są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 3. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw i zależy od wyboru sposobu dostarczenia Produktów objętych Umową Sprzedaży.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:
 • zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie;
 • aktualizacji informacji o Produktach prezentowanych w Sklepie;
 • wycofania poszczególnych Produktów z asortymentu Sklepu;
 • wprowadzania nowych Produktów do asortymentu Sklepu;
 • zmiany cen dostawy.
 1. Zdarzenia opisane w niniejszym paragrafie nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu.

 2. Sprzedający zastrzega, że: poszczególne informacje prezentowane na Stronach Internetowych Sklepu (niezależnie od formy wyrażenia np. zdjęcia) mogą być chronione przez przepisy prawa np. ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 21 maja 2021 r. - Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 20 stycznia 2021 r. - Dz.U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.). Dotyczy to w szczególności nazw handlowych, znaków Produktowych i wzorów opakowań.

 

§REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

 2. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga akceptacji Regulaminu.

 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest złożenie przez Klienta kompletnego Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu lub inny sposób przewidziany w Regulaminie.

 4. Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji. Złożenie zamówienia przez Klienta nie posiadającego Konta Klienta następuje przez wykorzystanie funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

 5. W przypadku posiadania Konta Klienta, złożenie Zamówienia następuje z jego wykorzystaniem i wymaga uprzedniego zalogowania na Konto Klienta co odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz Hasła, podanych przy rejestracji Konta Klienta.

 6. Złożenie Zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu następuje przez wykonanie wszystkich następujących czynności:
 • wybór Produktu/Produktów i/lub wybór koloru i/lub pojemności danego Produktu (jeśli dotyczy), ilości sztuk Produktu lub poszczególnych Produktów oraz kliknięcie w Sklepie przycisku "Do koszyka".
 • wypełnienie formularza Zamówienia w tym: wybór metody i adresu dostawy, formy płatności;
 • zaakceptowania Regulaminu;
 • potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę",
 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony Internetowej Sklepu.

 2. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi złożenie oferty. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego następuje za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail Klienta i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Zamówieniu.

 4. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Sklep faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od Produktów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 19 marca 2021 r. - Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej. Nie wyłącza to jednak prawa Sklepu do wystawiania faktur w takiej formie. Klient może pobrać fakturę w formie elektronicznej w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia przez Sklep. Faktura będzie dostępna w tym okresie pod linkiem przesłanym przez Sklep do Klienta na jego adres e-mail, po podaniu przez Klienta adresu email oraz numeru Zamówienia. Po wygaśnięciu ww. linku do pobrania faktury, Klient może ponownie otrzymać od Sklepu link do faktury w formie elektronicznej na jego adres e-mail po uprzednim zgłoszeniu tego Sklepowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@zywice24.pl. Przesłany ponownie przez Sklep do Klienta link do faktury w formie elektronicznej wygasa po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania przez Klienta. Klient może ponawiać zgłoszenie do Sklepu o otrzymanie linka do faktury w formie elektronicznej. Powyższe zasady dotyczące wnioskowania o ponowny link oraz jego dostępności stosuje się odpowiednio. Klient może zrezygnować z wystawiania i udostępniania faktur drogą elektroniczną zgłaszając takie żądanie Sklepowi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Faktury papierowe wysyłane są na adres do korespondencji podany podczas rejestracji, a w przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

 

§DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego);
 • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
 1. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w §7 ust. 2 pkt 1) lub 2) Regulaminu płatności należy dokonać na rachunek wskazany dla danego Zamówienia przez Sprzedającego w trakcie dokonywania Zamówienia.

 2. Operatorem płatności elektronicznych jest BlueMedia S.A.

 3. W sklepie obsługiwane są następujące karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 §DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów dokonywana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy są podawane przy składaniu Zamówienia.

 2. Z uwagi na rotację stanów magazynowych, Sprzedający zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności części lub całości Produktów (jak również części lub całości Produktów o parametrach zdefiniowanych przez Klienta) objętych Zamówieniem. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia późniejszego terminu realizacji Zamówienia, częściowej realizacji Zamówienia lub anulowania Zamówienia.

 3. Zamówione Produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu Zamówienia. W przypadku większych Zamówień, Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

 

§RĘKOJMIA, GWARANCJA I PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Sprzedający zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
 • żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.
 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.

 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

 3. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 (jednego) roku od dnia Dostawy.

 4. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o dostrzeżonej wadzie.

 5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego.

 6. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 7. Reklamowany Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres: TR Solution Sp. z o.o., Dział Obsługi Klienta, ul. Poranna 3, 62-064 Plewiska, z dopiskiem: „Reklamacja”.

 8. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedającego na jego stronie internetowej Formularza reklamacji.

 9. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: sklep@zywice24.pl, z dopiskiem: „Reklamacja”.

 10. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 11. Sprzedający nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.).

 12. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 

§10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone w formie pisemnej na adres Sprzedającego, tj.: TR Solution Sp. z o.o., Dział Obsługi Klienta, ul. Poranna 3, 62-064 Plewiska, z dopiskiem „Odstąpienie”, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego, tj.: sklep@zywice24.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.

 9. Zwracany Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres: TR Solution Sp. z o.o., Dział Obsługi Klienta, ul. Poranna 3, 62-064 Plewiska „zwrot Produktu”.

 10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

 11. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedający informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 12. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu oraz w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub zastosowaniem, wskazanym w opisie Produktu na Stronie Internetowej, w karcie informacyjnej, etykiecie Produktu lub w jego gwarancji.

 13. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 14. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta w sytuacji:
 • w odniesieniu do usług - jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedajcy świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  15. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta również wtedy, gdy użył Produktu          w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub zastosowaniem, wskazanym w opisie Produktu na Stronie Internetowej, w karcie informacyjnej, etykiecie              Produktu lub w jego gwarancji.

 

 §11 DANE OSOBOWE KLIENTA

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie;
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klienta zamieszczon zostały w Polityce prywatności.

 

§12 SIŁA WYŻSZA

 1. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy Sprzedaży, jeśli niewykonanie to nastąpiło wskutek działania Siły Wyższej.

 2. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta w formie pisemnej lub elektronicznej o działaniu, jak i o ustaniu działania Siły Wyższej.

 3. Zwolnienie od odpowiedzialności oznacza zwolnienie Sprzedajacego nie wykonującego Umowy Sprzadaży z obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w jakiejkolwiek formie przez okres i w stopniu, w jakim trwają przeszkody spowodowane działaniem Siły Wyższej.

 4. Działanie Siły Wyższej przedłuża termin wykonania Umowy Sprzedaży o uzasadniony okres, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

 5. Jeżeli niemożność realizacji Umowy Sprzedaży na skutek działania Siły Wyższej trwa dłużej niż 30 (trzydzieści) dni, Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży w całości (jeżeli nie została ogóle wykonana) albo w niezrealizowanej części (jeżeli została wykonana częściowo) ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedający i Klient dokonają wzajemnego rozliczenia dotychczas zrealizowanej części Umowy Sprzedaży, jeżeli miało to miejsce.

 

§13 POSTANOWIENA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022 r.

 2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 3. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu lub Strony Internetowej, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Sprzedającego, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Strony Internetowej lub Sklepu przepisów prawa.

 4. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Regulamin wchodzi w życie wobec Klientów korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 14 (czternastu) dni od jego ogłoszenia i poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, o ile umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana.

 5. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich Zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium